Patvirtintas Apskaitos dokumentų duomenų teikimo tvarkos aprašas

Patvirtintas Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas

Reikalavimas pasiruošti teikti duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje skirtingiems ūkio subjektams įsigalioja skirtingai (nuo 2017 m. sausio 1 d., nuo 2018 m. sausio 1 d., nuo 2019 m. sausio 1 d.)


Vyriausybės nutarimas

Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2015-07-01 Nr. 699, TAR, 2015-07-03, kodas 2015-10833, galioja nuo 2015-07-04)
Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis, įsigaliojanti 2016 m. sausio 1 d., nustato, kad Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.

Ūkio subjektai, kuriems privaloma apskaitos dokumentų duomenis teikti standartinėje rinkmenoje
Apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje privalo teikti ūkio subjektai, atitinkantys visus tris kriterijus:
1) apskaitą tvarko techninėmis priemonėmis;
2) yra pelno siekiantys juridiniai asmenys;
3) pardavimo pajamos atitinka Aprašo 4 punkte nurodytus dydžius:
• 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų,– 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
• 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų,– 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
• 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 45 tūkst. eurų,– 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.

Visiems kitiems ūkio subjektams apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje rinkmenoje yra rekomendacinio pobūdžio

Aprašo 6 punkte nurodyta, kad visiems pelno siekiantiems juridiniams asmenims, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, rekomenduojama Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytiems subjektams teikti 2016 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.
Kas tai yra standartinė apskaitos duomenų rinkmena
Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos sistema (SAF-T) yra viena iš Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i. MAS) posistemių. Standartinė apskaitos duomenų rinkmena suprantama kaip subjekto apskaitos informacijos pagal standartizuotus reikalavimus teikimas valstybės institucijoms, nepriklausomiems auditoriams šių subjektų kontrolės, veiklos analizės tikslais, t.y. kaip tam tikras didelės apimties apskaitos duomenų paketas. Šis paketas eksportuojamas iš ūkio subjekto buhalterinės apskaitos programos.